Kurser hyggesfritt

Inbjudan till kostnadsfritt utbildningsprogram för
hyggesfritt skogsbruk hösten 2021

BAKGRUND
Merparten av våra svenska skogliga experter är utbildade för trakthyggesbruk och de ser stora hinder för att hyggesfritt skogsbruk ska kunna bedrivas kostnadseffektivt. Detta i sin tur har varit ett hinder för att forskningsmedel kunnat avsättas för att utreda det hyggesfria skogsbrukets möjligheter och begränsningar samt utveckling av avverkningsmetoder. Skogsstyrelsen har nu ett regeringsuppdrag att verka för att alternativa brukningsmetoder testas och utvecklas.

Mindre privata skogsägare och kommuner har börjat visat intresse för hyggesfritt skogsbruk men även större skogsägare, bl.a. Bergvik Skog, har försöksprojekt igång tillsammans med Skogsstyrelsen.

Småskogsägare kan ha andra syften med sin skog än att sköta den optimalt enligt trakthyggesmodellen. Orsak till detta kan bl.a. vara att de inte vill få körskador på marken eller drabbas av kostnader för föryngring och andra skötselåtgärder för att få optimal tillväxt enligt trakthyggesmodellen. Detta gäller speciellt om fastigheten är liten så att en kalavverkning, nu eller i framtiden, ger en begränsad vinst. Med någon form av hyggesfritt skogsbruk kan skogsägaren få en jämnare inkomst från skogsbruket, om skogsbeståndet lämpar sig för detta.

UTBILDNINGSPROGRAMMET
Detta kostnadsfria utbildningsprogram för hyggesfritt skogsbruk genomförs i Lofällan ekopark cirka 2,5 mil från Falun. Målgrupper är skogsägare, virkesköpare, entreprenörer och andra yrkesroller inom skogsbruket. Kurserna finansieras med ekonomiskt stöd från EU och staten. I utbildningsprogrammet, som genomförs från hösten 2018 till och med vintern 2021, ingår 9 grundkurser och 13 fortsättningskurser. Ingen kursavgift utgår. Enkel skogslunch och fika ingår också.

I grundkursen på en dag behandlas de vanligaste brukningsformerna för hyggesfritt skogsbruk; luckhuggning, överhållen skärm, blädning, naturkultur och naturnära skogsbruk. Syftet är att kursdeltagare ska förstå skillnaden mellan dessa och kunna se vilken/vilka som hen ser anledning att fördjupa sig i. Avgörande för en skogsägare kan vara skogens karaktär samt skogsägarens mål för sin verksamhet. För en entreprenör
kan det handla om en bedömning av marknadspotential för de olika brukningsformerna inom sitt geografiska verksamhetsområde.

I fortsättningskurserna (en heldag per brukningsform) sker främst övningar i fält för att kunna ta fram praktiska skötselplaner för skogar i olika åldrar. Det går att anmäla sig till alla eller valfria kurser. Vid anmälningar till fortsättningskurser prioriteras deltagare som gått grundkurs. Deltagare som ej gått grundkurs kan antas till fortsättningskurs om hen bedöms ha de förkunskaper som grundkursen kan ge.

Fortsättningskursen Kvalitetsskogsbruk vänder sig till tidigare kursdeltagare. Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om faktorer som styr skogens utveckling mot att producera hög virkeskvalitet av olika timmersortiment. Under utbildningsmomenten i skogen får deltagarna också träna på att upptäcka kvalitetsbrister på träd som underlag för val av träd vid gallring.

En speciell fortsättningskurs riktar sig till entreprenörer och egenverksamma skogsägare som vill lära sig mer om val av drivningsmetoder för de olika brukningsformerna.

Medverkande utbildare i programmet:

Lars-Olof Sarenmark, Skogsstyrelsen: Hyggesfria alternativ inom trakthyggesbruket (bl.a. luckhuggning samt blädning).

Bonnie Nilzon, Bodbäcken skog: Naturkultur.

Martin Jentzen, egen firma: Fortsättningskurser i Naturnära skogsbruk (bl.a. Lübeckmodellen).

Dan Johansson, egen firma: Fortsättningskurs i Kvalitetsskogsbruk

Lasse Pedersson, Lofällan ekopark: Naturnära skogsbruk på grundkurs.

Alla kurser pågår mellan 9.00 och 17.00.

På grund av Corona-pandemin är vårens kurser inställda.

OBS!
Utbildningsprogrammet fortsätter under hösten 2021 med fler grundkurser och fortsättningskurser. Höstens program visa här från och med den 1 juli 2021.

Antalet deltagare är begränsat till 15 per kurstillfälle. Viss kvotering kommer att ske för att få en lämplig blandning av målgrupperna på varje kurs. Vid för få anmälningar flyttas kurstillfället framåt i tiden. Du kan anmäla dig som reserv på fullbokad kurs.

Sänd din anmälan till lasse.pedersson@rosevo.se med uppgift om  namn, bostadsort, e-postadress, mobilnummer, eventuellt företagsnamn samt din koppling till skogsbruk (skogsägare, blivande skogsägare inom familjen, virkesköpare, entreprenör eller annat yrke med koppling till skogsbruk). För kursadministration kommer dessa uppgifter att registreras i en excel-kalkyl. Genom din anmälan förbinder du dig också att lämna ditt personnummer efter avslutad kurs. Personnummer krävs av Jordbruksverket (EU) vid den obligatoriska rapporteringen av deltagare som genomgått utbildningen.

Kursanmälan är bindande en vecka efter besked om antagning till visst kurstillfälle. Avbokning därefter debiteras med 500 kr om ingen annan deltagare kan ta din plats.

För mer information om kursprogrammet kontakta arrangören Lasse Pedersson, lasse.pedersson@rosevo.se, 070-37 44 337.